1.     خلاصه وضعیت اسکلت بتنی پروژه

وضعیت اجرائی اسکلت بتنی

v   اسکلت بتنی بلوک های B-F1-F2-F3-F4 و نیز پارکینگ 2 طبقه میانی بلوک ها، تکمیل گردیده است.

2.    نیروی انسانی پروژه

        i.   نیروهای ستادی و مقیم کارگاه شرکت سامان گستران پویا 10 نفر بشرح زیر میباشد:

سرپرست کارگاه

1 نفر

مسئول دفتر فنی

1 نفر

مسئول اجرائی و سایت B

1 نفر

کارشناس و اپراتور دفتر فنی

1 نفر

مسئول اجرائی و سایت F1-F2

1 نفر

مسئول امور فنی تاسیسات مکانیک و برق

2 نفر

مسئول اجرائی و سایت F3-F4

1 نفر

مسئول مالی و اداری

1 نفر

تکنسین اجرایی

1 نفر

 

 

 

     ii.            نیروی انسانی پیمانکاران  139 نفر بشرح زیر میباشد:

ردیف

پیمانکار

متوسط نیروی اجرائی  هفته

1

(پس از اسکلت بلوک (F1-F2 شرکت مسکن تابلیه

53

2

(پس از اسکلت بلوک B )توسعه مسکن مهر نوین

47

3

(پس از اسکلت بلوک F3-F4) شرکت آرین سازه 

39

4

جمع کل

139

 

-   کاهش نیروی عملیات اجرایی در فروردین ماه بدلیل تعطیلات نوروزی

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

اتمام اسکلت های بتنی کلیه بخش های پروژه آبشار

 

3.  خلاصه وضعیت عملیات پس از اسکلت

برج  F1  (کلیه اعداد بر حسب درصد)

ردیف

طبقه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10