معرفی نمایندگان سهامداران و اعضای هیئت مدیره :


آخرین وضعیت اعضای هیئت مدیره شرکت بشرح زیر میباشد.

الف آقای مهندس اکبر میرشفیعی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس با عنوان رئیس هیئت مدیره

ب آقای مهندس شهرام شهریاری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب با عنوان نایب رئیس هیئت مدیره

ج آقای مهندس احمد جاودان  به نمایندگی از شرکت تولیدی و ساختمانی توسکاپویا با عنوان عضو هیئت مديره

د - آقای مرتضی کاظمی با عنوان مدیرعامل